Copyright 2019 - Woord en Daad

 

 

- Riglyne vir Outeurs - 

 
   

1. Vertrekpunt

Woord en Daad is ’n tydskrif wat deur die Reformatoriese Beweging van Suider-Afrika in samewerking met die Instituut vir Grondslae-ondersoek van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) uitgegee word. Daarom word verkies dat artikels wat aan Woord en Daad voorgelê word, ʼn Christelike benadering tot die vraagstuk wat in die artikel beredeneer word, volg.  Alternatiewelik kan ʼn minder uitgesproke Christelike, dog prinsipieel besinnende benadering gevolg word.  Artikels kan egter ook ʼn bloot aktueel-informatiewe aard hê.  Artikels wat reeds vir subsidie in aanmerking gekom het, mag as basis gebruik en gepopulariseer word.

2. Styl en register

Artikels word in die formele (nie noodwendig akademiese) styl geskryf.  Die register is populêr-wetenskaplik, sodat dit toeganklik is vir ’n breë leserspubliek.

3. Bronverwysings

Tipiese akademiese inteksverwysings en ʼn bibliografie word as ʼn reël nie gebruik nie, omdat dit die lees van die artikel bemoeilik. Wanneer daar na bronne verwys word, word dit soos volg in die teks self gedoen:Die eerste keer wanneer ʼn bepaalde bron ter sprake kom, word verwys na die outeurnaam, die titel van die bron (kursief) en die datum van uitgawe. 
Voorbeeld: Annemarie Mostert beweer in haar artikel The role of flexibility in the context adaptive model for language programme evaluation (2013) dat ...

Wanneer ʼn tweede of verdere keer na die bron verwys word, hoef slegs die outeurnaam te verskyn.  Voorbeeld: Die siening wat Mostert hier uitspreek, is in kontras met ...

By direkte aanhalings moet die volledige bibliografiese inligting na die aanhaling tussen hakies verskyn.  Voorbeeld 1: Mostert kom tot die gevolgtrekking dat “[i]n the broader development programme evaluation context, there is an increasing demand for responsive process-oriented evaluations...” (The role of flexibility in the context adaptive model for language programme evaluation.  Journal of Language Teaching, 47(1):55-69.)

Voorbeeld 2: Wilhelm Jordaan maak die stelling: “Ek is omdat ek praat” (Spitstyd. 2011. Pretoria: Litera).

4. Uitleg

- Artikels word geskryf in Arial, 12 punt, 1½ spasiëring. Titels is in Arial 14 punt in vetdruk. 

- Kantlyne word ingestel op 2.5 cm. 

- Geen voet- of eindnote word gebruik nie.

- Die lengte van ʼn artikel is normaalweg 1200-1500 woorde. 

- Artikels kan in Afrikaans, Engels of Nederlands geskryf wees. 

- Die teks word onderverdeel in hoofpunte en subpunte met geskikte opskrifte.  Hoofpunte en subpunte word nie genommer nie.  Hoofpunte is in Arial, 14 punt in vetdruk.  Subpunte is in Arial, 12 punt en gekursiveer (nie vetdruk nie). 

- Slegs die beginwoord en eiename in titels word met hoofletters geskryf. 

- Akronieme en afkortings moet spaarsamig gebruik word en slegs nadat dit die eerste keer volledig uitgeskryf is.  Voorbeeld: Dit is as gevolg van (a.g.v.) die aksie van prosesleer dat leerders beter vaar ...

5. Ander

- Alle artikels is onderworpe aan keuring en daar is geen verpligting op die Redaksie om bydraes te publiseer nie.  Indien u artikel wel gepubliseer word, sal dit onder die skrywer(s) se naam gepubliseer word. Dui asseblief direk na die titel aan by watter navorsingsinstansie of organisasie u geaffilieer is.

- Die kopiereg van alle artikels lê by Woord en Daad. 

- Die Redaksie behou hom die reg voor om tegniese en redaksionele wysigings/korreksies aan te bring. Indien pertinente kritiekpunte geld, sal dit aan u deurgestuur word en kan die artikel dienooreenkomstig deur u aangepas word.

- Uitsprake of opinies in artikels is die van die outeurs en die Redaksie van Woord en Daad kan geen verantwoordelikheid daarvoor neem nie. 

- Woord en Daad beskik oor beperkte finansiële middele. Gevolglik kan ons ongelukkig nie skrywersvergoeding betaal nie. Die Redaksie vertrou egter dat u die skryf van die artikel sal sien as dienslewering aan die leserspubliek en as die uitdra van prinsipiële besinning oor aktuele sake.

- Bydraes kan gestuur word aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Skakel 018 299 4356 vir enige navrae. 

 
 

 

 - Guidelines for Authors -

 
   

1. Point of departure

Word and Action is a journal that is published by the Reformational Movement of Southern Africa in cooperation with the Institute for Foundational Studies at the North-West University (Potchefstroom Campus). In light of this, Word and Action prefers that any articles submitted to the journal for publication follow a Christian approach to the issue under discussion. Alternatively, an approach that is less outspokenly Christian, yet fundamentally reflective, may be folowed. Articles may also be of a topical, informative nature. Articles that have already been considered for subsidy may be used as basis for popularisation.

2. Style and register

Articles are written in the formal (not necessarily academic) style. The register is popular scientific to ensure its accessibility to the broader reader's public.

3. References

As a rule, typical academic intertextual references and a bibliography are avoided as it impedes reading. When referencing sources in the text, do it as follows: The first time a particular source is mentioned, refer to the name of the author, the title of the source (in italics), and the publication date.

Example: In her article, The role of flexibility in the context adaptive model for language programme evaluation (2013), Annemarie Mostert alleges that...

For each subsequent mention of the source, only the name of the author need be mentioned. 

Example: This perspective of Mostert contrasts with...

For direct quotations, the complete bibliographic information must appear in brackets after the quotation. 

Example1: Mostert concludes that “[i]n the broader development programme evaluation context, there is an increasing demand for responsive process-oriented evaluations...” (The role of flexibility in the context adaptive model for language programme evaluation.  Journal of Language Teaching, 47(1):55-69.)

Example 2: Wilhelm Jordaan states: “Ek is omdat ek praat” (Spitstyd. 2011. Pretoria: Litera).

4. Layout

- Articles are written in Arial, font size12, 1½ spacing. Titles in Arial, font size 14, in bold. 

- Margins are set to 2.5 cm. 

- No foot or end notes are used.

- The average length of an article is 1200-1500 words. 

- Articles may be written in Afrikaans, English, or Dutch. 

- The text is divided into main points and subpoints with suitable headings.  Main points and subpoints are not numbered.  Main points in Arial, font size 14, bold  Subpoints are in Arial, font size12, and italicised (not bold). 

- Only the first word and proper names in headings are written with capital letters. 

- Acronyms and abbreviations should be used sparingly and have to be written out in full the first time it is used.  Example: I am writing with reference to (w.r.t.) the comments made...

5. Other

- All articles are subject to a selection process and the editors are under no obligation to publish submissions.  Articles are published under the name(s) of the author.  Please indicate the research institution or organisation you are affiliated with directly after the title.

- The copyright of all articles belong to Word and Action. 

- The editors reserve the right to make technical and editorial changes/corrections.  Particular points of criticism will be communicated to you for incorporation into the article.

- Any judgments/findings and opinions in the article are those of the author and the editors of Word and Action cannot be held responsible. 

- Word and Action has limited financial resources. Consequently we cannot pay royalties to authors. However, the editors trust that you will consider your penning of the article as a service to the readers and the propagation of fundamental reflection on topical matters.

- Contributions can be sent to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Call 018 299 4356 for any enquiries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m